Leasachadh Cànain Duais LDL

Course code Q534

What is special about this course?

Chaidh an duais Leasachadh Dreuchdail Leantainneach (LDL) ann an Leasachadh Cànain a dhealbh gus coinneachadh ris na feumalachdan leasachaidh agus trèanaidh sònraichte aig buidhnean Gàidhlig agus ùghdarrasan ionadail. 

Ionnsachaidh tu mu phoileasaidh agus planadh cànain aig a h-uile ìre bhon teaghlach don choimhearsnachd, gu sgoiltean, gnothachasan, buidhnean neo-phrothaideach, buidhean riaghaltais nàiseanta agus ionadail agus buidhnean eadar-nàiseanta.

Bheir an cùrsa seo cothrom dhut buannachd fhaighinn bhon teagasg, ionnsachadh agus rannsachadh den ìre as àirde ann an leasachadh cànain agus coimhearsnachd, le sùil gheur air Gàidhlig na h-Alba; a leigeas leat sgilean dreuchdail agus proifeiseanta a leasachadh.

Special features

 • Leanaidh tu cùrsa de fhèin-oide le taic bho chlasaichean fòn agus goireasan ionnsachaidh air-loidhne.
 • Bidh cothrom agad pàirt a ghabhail ann an deasbadan anns a’ chlas agus ann am buidhnean beaga a’ coimhead air an rannsachadh as ùire agus air na dòighean obrach as fhèarr a gheibhear gu eadar-nàiseanta.
 • Bidh susbaint na cùrsa gu h-àraid feumail do dh’oifigearan leasachadh Gàidhlig, oifigearan planadh cànain, luchd co-òrdanachaidh coimhearsnachd agus leasachaidh, agus luchd proifeiseanta foghlam na Gàidhlig.

Entry requirements

 • 3 teisteanasan Àrd-ìre aig ìre C no nas àirde.
 • Beachdaichear aig tagraidhean bho daoine le teisteanasan agus/no eòlas obrach iomchaidh cuideachd.
 • Gheibh tagraichean agallamh air-loidhne agus bidh aca  ri eisimpleir den sgrìobhadh aca a chur a-steach.

Access routes

 • Teisteanasan aig ìrean SCQF 7-8 no nas àirde. Eòlas obrach iomchaidh.

Duais LDL

 • Saoghal na gàidhlig 2 (Semester 1)
 • Poileasaidh is planadh cànain 1 (Semester 1 or Semester 2)

How will I study my course?

 • Pàirt-ùine (le structar)
 • Pàirt-ùine (gun structar)
 • Leanaidh tu cùrsa de fhèin-oide le taic bho chlasaichean agus goireasan ionnsachaidh air-loidhne.

How long will my course last?

 • Gu h-àbhaisteach, thèid aon modail a dhèanamh thairis air aon semeastar le clas air-loidhne ann gach seachdain.

Where can I study my course?

 • A Tuath, an Iar is Innse Gall
 • Sabhal Mòr Ostaig

Start date

 • An t-Sultain
 • Am Faoilleach

Fees

Airson fiosrachadh mu chosgaisean a’ chùrsa seo, cuir fios chun a colaiste far a bheil thu airson a bhith ag ionnsachadh.

Funding

UHI has a number of scholarships, bursaries, awards, and discretionary fund opportunities available to new and current students. Please use the A-Z of funds or use the filter to see which ones may be relevant to you. All students are welcome to apply.

Further information on funding your studies is also available, please see the attached link or contact the relevant UHI partner.

What can I do on completion of my course?

Cuiridh an duais LDL seo ris na cothroman dreuchdail a bhios agad ann an caochladh roinnean leithid bhuidhnean leasachaidh agus buidhnean poblach.

Can I progress into further study?

Faodaidh gum bi e comasach dhut adhartas a dhèanamh ri duaisean no ceumannan a bharrachd taobh a-staigh Sgeama na Gàidhlig agus cuspairean co-cheangailte no duaisean eile aig an oilthigh.

Is there more information available online?

QR Code - scan to visit course page

You can use the above QR code to connect directly to the course details.

Cuir a-steach airson Leasachadh Cànain Duais LDL

Tha mi airson tòiseachadh Lùn/Sult 2024 no Faoi/Gear 2025

Tha sinn air leth toilichte gu bheil thu a' beachdachadh air ionnsachadh aig Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha siostam inntrigidh UHI cothromach is fosgailte agus sinn dealasach a bhith a' tairgsinn co-ionannachd cothruim is a' seachnadh leth-bhreith. Bidh gach tagradh air a mheas a rèir airidheachd agus comas coileanaidh, gun leth-bhreith a thaobh gnè, aois, ciorraim, cinnidh no suidheachaidh shòiseo-eaconamaich. Bidh sinn a' cur fàilte air iarrtasan bho gach uile duine a tha ag iarraidh bhith na oileanach leinn agus tha e na amas againn seirbheisean iomchaidh is èifeachdach a thabhann do oileanaich le ciorraman.